KVKK Sözleşmesi

Anlaşmalı Boşanma veya Çekişmeli Boşanma davaları konusunda başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Av. Ferit Yıldırım ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (KVKK) uygun olarak; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve kapsamında yerine getirmiş olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak detayları aşağıda sunulan şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözlü görüşme sırasında tutulan notlar, yazılı belge veya elektronik yazışmalar ile fiziki ve dijital ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz, muhtelif sözleşmeler, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü belgeler, verilen danışmanlık hizmetleri üzerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hukuki yazışmalar için somut olayın durumuna göre işlenmektedir.

Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur. Yurt içinden sağlanan Web sitemiz üzerinden tarafımızca hiçbir veri işlenmemekte olup internet erişimleri 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgileri (IP, zaman, vb.) işbu siteye server hizmeti sağlayan bilişim şirketi tarafından tutulması gerekmektedir. Hali hazırda ziyaretçi sayacı için kod alınmadığınız ziyaretçi bilgileri tarafımızca takip edilememektedir. Ancak arama motor ve tarayıcı adres çubuğunda web sitemizi aramanız halinde hizmet sağlayan bilişim teknolojisi ve kullanılan programlar; IP adresinizi, DRHO’yu hangi siteden veya nasıl ziyaret ettiğinizi, yaşadığınız ülkeyi, kullandığınız cihazı (mobil, masaüstü, laptop vb.) ve kullandığınız tarayıcıyı takip etmektedir ve kayıt altına almaktadır. Sayaç hizmetleri genel olarak yurt dışından sağlanmaktadır.

Hukuk hizmeti kapsamında toplanan verileriniz; kısa mesaj, Whatsapp vb. yazışma, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı (USB Bellek), telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;

a) Kimlik ve adres bilgisi gibi verilerinizin işlenmesinin mevzuat gereği zorunlu olması,

b) Hukuk büromuzun hizmetinin/sözleşmenin ifası için gerekli olması,

c) Büromuzun Avukatlık mevzuatından kaynaklanan dosya tutma, saklama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,

d) Büromuz ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması,

e) Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekmesi kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Amacı

Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukat Meslek İlke ve Kuralları ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler çerçevesinde; büromuzun sağladığı hizmetlerden yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın yüklediği dosya tutulması, bilgi saklanması, raporlanması, vergilendirme ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Tedbirler

Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat ve açık rıza uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme, kâğıt ortamında olanlar kırpılma suretiyle imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal silinebilecektir. Unutulma hakkına saygı gösterilmektedir. Ancak hizmet sunumu sebebiyle elde edilen iletişim verileri, Avukat/ Arabulucunun cep telefonunda ilgili kişilerin telefon numaraları, e-posta hesabı kayıtlı olabilmektedir. Ayrıca ofiste tutulan fiziki evraklarda da kişisel veriler bulunmaktadır. İlgili kişi iletişim verileri ile hizmet sunulan dosyadaki diğer veriler sözleşme hukuku gereği 10 yıl saklanmaktadır.

Hukuk ve arabuluculuk faaliyetimizin sunulması meşru amacıyla kurulan büromuzu; KVKK, GDPR ve AY Md. 20 ile ilgili diğer mevzuat kapsamında, insan haklarına saygılı ve etik değerler göz önüne alınarak yürütmeye gayret gösteriyoruz. Kurul’ un hazırladığı rehberler de göz önüne alınarak teknik ve idari tedbirlerden büromuzun yapısına uyan olanların hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak yurt dışından bize ulaşan yabancı ülke vatandaşı/ikametli kişilerin verileri kendileri ile yapılan yazışmalar nedeniyle elektronik olarak veya yurt dışı sigorta işlemleri için yurt dışındaki kurumlar ile paylaşılması gerekebilecektir.

Whatsapp, Telegram, İnstagram, Facebook gibi uygulamalar, Gmail, Yahoo, Hotmail vb. eposta sağlayıcıların yurt dışından servis edilen uygulamalar üzerinden tarafımızla yapacağınız iletişim ve/veya belge bilgi gönderiminde yurt dışına veri çıkartıldığı unutulmamalıdır. Hukuk hizmetimiz kapsamında yurt dışına veri çıkartan program ve e-posta adresleri üzerinden yazışma yapılması bizim talebimiz değildir.

Ziyaretçi ölçen sayaç programlarına, arama motorlarına, kullandığınız tarayıcıya web sitemizin bulunması için anahtar kelime girildiğinde bu programlar yurt dışından sağlandığından sistemin özelliği gereği trafik bilgileriniz işlemektedir. Bu konuya tarafımızın bir etkisi yoktur.

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili mevzuatta öngörülen durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler, savcılıklar, idari otoriteler ile sair resmi makam ve mercilere aktarılabilecektir.

Web sitemiz yurt içinden servis edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, KVKK Md. 13 kapsamında kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde yukarda sunduğumuz adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile veya info@ferityildirim.av.tr adresine gönderebilirsiniz.

Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik, iletişim ve adres bilgilerinizin bulunması beklenilmekle birlikte, bizde işlenen veriniz daha az ise, kimlik doğrulaması işlediğimizi veri üzerinden kontrolü yeterli olacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır. KVKK Md. 13/2 kapsamında tarafınıza 30 gün içinde yanıt verilecektir.

Nur Yiğit
Nur Yiğit
2023-06-18
Bir tavsiye üzerine Ferit beyle tanıştık iyi ki tanımışım Ferit beyi benim bu zor sürecimde hep yanımda oldu ve desteğini hiç esirgemedi Allah ondan razı olsun hep dualarında olacak
Ahmet Tuna
Ahmet Tuna
2023-06-09
Ferit bey hem mesleki hem de insanî olarak iyi ki tanımışım dediğim, çok iyi bir avukat ve herşeyden önemlisi vicdanlı bir insan. Yaşadığım hukuki süreçte her türlü yardımını benden esirgemeyen, her ihtimali değerlendiren, beni sağlıklı karar alma konusunda çok iyi yönlendiren biri. Sizin derdinizle kendi derdi gibi ilgilenen, alanında çok tecrübeli ve uzman bir avukat. Kendisine herşey için bir kez daha teşekkür ederim...
Sinem Yücebaş
Sinem Yücebaş
2023-06-08
10 yıldız da olsaydı memnumiyetle verirdim. Ferit bey benim sürecimde çok sağolsun bilgi birikimi ve içtenliği ile beni gerçekten etkiledi. Tesadüfen buldum. İyi ki diyorum. Böyle insanlar hep varolsun ????
Emine Akyüz
Emine Akyüz
2023-05-20
Gerçekten çok ilgili ve cana yakın davranan insanlar internet sitelerinde bulunan numaradan kendilerine ulaştım ve yardımcı olmak adına hemen ellerinden geleni yaptılar verdikleri bilgiler ve yönlendirmeler adına Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum Hukuki bir Konuda yardıma ihtiyacınız varsa Eğer bir tercih olarak kesinlikle Bu hukuk bürosu ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim
Büşra Tiken
Büşra Tiken
2023-05-17
Öncelikle böyle bir ekip ile yolumun kesiştiği için çok şanslıyım, ne zaman ararsam açıyorlar derdimi sıkıntımı dinliyorlar dakikalarca bıkmadan ilgileniyorlar.. iyiki varlar böyle bir ekibe gözünüz kırpmadan güvenebilirsiniz... Teşekkürler hersey için
Ökkeş Güney
Ökkeş Güney
2023-05-08
Yardimizin icin teşekkürler
Hatice İmrek
Hatice İmrek
2023-05-06
Ferit Bey bir avukattan fazlası bence ilk düzelme imkanı var mı diye sordu bizim problemimiz çok büyük değildi ilk anlaşmamızı istedi hep ama olmayınca olmuyor Ferit bey gerek abi gerek bir avukat oldu bize gözüm kapalı öneririm.
Buse Toprak
Buse Toprak
2023-05-02
Sayın avukat Ferit Yıldırım'a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim o kadar ilgili ve bir o kadar da işinin ehli iyiki bu yorumları dikkate alıp sizi tercih etmişim çok memnun ayrıldım işinizde süpersiniz çok teşekkür ederim ????
© 2024 Av. Ferit Yıldırım. All rights reserved.
Web Tasarım
Anasayfa
Hakkımda
Telefon
Makaleler
İletişim